KWALITEIT EN GROENZORGVANDERVEER

Aan het werken met kwetsbare doelgroepen worden terecht hoge eisen gesteld door de betrokken ouders, stagebegeleiders, scholen, voogden, collega zorgaanbieders, gemeentes en andere stakeholders. Onder andere betekent dit dat gemeentes hoge eisen stellen aan de kwaliteit door het verplicht stellen van een certificering (bijvoorbeeld Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg). Inmiddels is GroenZorgvanderVeer in de afrondende fase van haar KKZ-traject en is met ingang van 1 januari 2020 gecertificeerd.

Naast alle verplichtingen die verbonden zijn aan de certificering hebben wij een geheel eigen aanpak die zich als volgt laat omschrijven: Ruimte geven en grenzen stellen, empathie en discipline, structuur en respect, begripvol en confronterend, gemoedelijk maar ook duidelijk. Op deze wijze leveren wij ook een zinvolle bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze cliënten en stagiaires. Of iemand door kan stromen naar regulier werk is immers niet alleen afhankelijk van de arbeidsmatige vaardigheden. De sociale vaardigheden zijn daarbij van minstens zo’n groot belang.

Kenmerkend voor het succes van GroenZorgvanderVeer zijn kleinschaligheid, teamontwikkeling, veiligheid, betrokkenheid en de ambitie om iedereen binnen de grenzen van zijn/haar mogelijkheden en kansen tot optimale ontplooiing te bieden.

En uiteraard voldoet GroenZorgvanderVeer aan alle wettelijke eisen die aan een zorgbedrijf als het onze worden gesteld.

Privacyverklaring in het kader van het Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg

Meer weten over hoe GroenZorgvanderVeer waarborgt dat haar administratie voldoet aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming? Bekijk hier onze privacyverklaring.

Welke zorg kan GroenZorgvanderVeer bieden: de in- en exclusiecriteria

Conform het Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg beschrijven wij welke zorg GroenZorgvanderVeer wel en niet kan leveren. Bekijk hier onze in – en exclusiecriteria.

Klachtenportaal Zorg

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. De correcte afhandeling van mogelijke klachten is door GroenZorgvanderVeer ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg (KPZ). De geschillencommissie beoordeelt klachten en kan bindende uitspraken doen waar beide partijen zich aan moeten houden. Meer weten? Bezoek de website van Klachtenportaal Zorg.

Neem direct contact op