Wat doen we?

Onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving, kunnen onze cliënten en stagiairs ontdekken wat hun talenten zijn en deze vervolgens naar vermogen ontwikkelen, Dat betekent dat sommige cliënten op korte of langere termijn doorstromen.

Voor anderen is het werken bij GroenZorgvanderVeer een permanente situatie waarin zij kunnen werken naar vermogen. Naast het opdoen van vakkennis worden de cliënten opgeleid in het werken met gereedschappen en machines.

Erkend leerbedrijf SBB

En uiteraard is GroenZorgvanderVeer een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. De SBB is een organisatie die zich onder andere bezig houdt met het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven. De doelstelling van de SBB is het realiseren van de optimale aansluiting tussen beroepsonderwijs en de praktijk.

Over het Praktijkloket en de Boris Praktijkverklaring

Eén van de activiteiten van de SBB – in samenwerking met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs – is het Boris Praktijkloket. De Boris aanpak voorziet erin dat leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs zich goed oriënteren op hun loopbaan, dat ze een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden en houden van een werkplek.

Voor een groep kwetsbare jongeren is de weg naar participatie niet vanzelfsprekend. Die groep bestaat onder andere uit leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO). De afgelopen jaren is gewerkt aan het project ‘Boris brengt je bij ’n baan’.

De Boris Praktijkverklaring kan worden afgegeven in het kader van een opleiding van het Voortgezet Speciaal Onderwijs of het Praktijkonderwijs. Met deze verklaring kan een leerling aantonen welke werkprocessen hij of zij in de praktijk kan uitvoeren.

Het biedt leerlingen op een gestructureerde manier en een doelgerichte werkwijze perspectief om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Daarnaast zorgt een breed netwerk van bereidwillige werkgevers, intensieve begeleiding en de mogelijkheid tot het behalen van praktijkverklaringen, ervoor dat uiteindelijk duurzame plaatsing bij een reguliere werkgever mogelijk is.

Boris is ontwikkeld door de SBB samen met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO), met ondersteuning van het ministerie van OCW en met steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

  • De belangrijkste doelstellingen zijn:
  • Efficiënte en effectieve route van VSO en Praktijkonderwijs naar de arbeidsmarkt creëren (voor ministerie van OCW);
  • Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen (voor ministerie van SZW);
  • Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven;
  • Optimale inzet van infrastructuur mbo en vo op weg van kwalificatie naar arbeid;
  • Betere positie van VSO- en PRO-leerlingen in de maatschappij.

 

Waar werken wij?

GroenZorgvanderVeer voert betaalde opdrachten uit voor zowel natuurorganisaties (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe), gemeentes, landgoedeigenaren, bedrijven en particulieren. De werken vinden grotendeels op locatie plaats. Er is dus veel afwisseling in zowel omgeving als werkzaamheden.

GroenZorgvanderVeer heeft een groot netwerk binnen natuurbeschermingsorganisaties en particulieren met natuurgebieden en landschapselementen. Zo kan er aan een verscheidenheid van natuur en cultuurhistorische waardevolle landschapselementen worden gewerkt.

Denk aan het Drents-Friese Wold, op de grens van Drenthe en Friesland en eigendom van het Staatsbosbeheer; de Alde Feanen, een moerasgebied van het Fryske Gea bij Eernewoude, of het Fochtelooërveen van Natuurmonumenten, een groot hoogveenreservaat bij Ravenswoud. Daarnaast wordt ook gewerkt in natuurterreinen van particuliere eigenaren zoals het Puntersbosje bij Elsloo, een prachtig en zeer waardevol heideterrein, of in landschapselementen zoals boswallen, houtsingels en kleine bosjes welke in eigendom zijn van agrarische bedrijven.

In het broedseizoen, dat duurt vanaf 15 maart tot en met 15 juli, kan meestal niet in natuurgebieden worden gewerkt. Dan kan gewerkt worden aan groenonderhoud voor gemeenten, voor groenaannemers zoals Donker BV, BTL, of Frisia, of kan assistentie worden geboden aan WSW-bedrijven, maar ook kan er tuinonderhoud aan particulieren worden geboden.

Organisatie

De aard van onze activiteiten maakt dat er heel wat te organiseren valt. Ten eerste zijn daar natuurlijk de werkzaamheden die samenhangen met dagelijkse praktijk van een ‘aannemer in het groen’. GroenZorgvanderVeer regelt contracten met opdrachtgevers, stemt met opdrachtgevers de uitvoering van de opdrachten af en maakt afspraken over de kwaliteit van uitvoering.

Daarnaast kan zij de opdrachtgever adviseren over het juiste beheer van het terrein en de uitvoering van het werk. Daarmee zijn wij niet alleen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de werken en projecten, maar tevens voor het kiezen van de juiste aanpak.

Ook de beschikbaarheid van gereedschap en machines, met de instructies voor veilig werken, voor werkkleding, eventueel vervoer van en naar de werkplekken, schaft- en schuilgelegenheid en de lunch, vallen onder onze verantwoordelijkheid.

Tijdens dat hele proces van opdrachten werven, advisering, planning en voorbereiding, zijn wij ons voortdurend bewust dat de uitvoering van de groenprojecten wordt gedaan door onze cliënten, die allemaal hun individuele begeleiding en zorg nodig hebben. Tenslotte moeten wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die voortvloeien uit wetgeving en ons eigen kwaliteitssysteem.

De activiteiten van GroenZorgvanderVeer vallen uiteen in drie kerntaken;

  • Alle aspecten van het werken in de praktijk zoals hiervoor beschreven
  • Het afstemmen en onderhouden van contacten met alle belangrijke ketenpartners (onder andere scholen, gemeentes, ouders, opdrachtgevers, werkgevers en SBB/Boris)
  • Voortdurend sturen op kwaliteit volgens de normen van onze ketenpartners en van ons eigen KKZ (Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg).

Neem direct contact op